s e n s o f a c t u r

  

 

.............................................................................................................................................................

empfindung, gefühl, gesinnung, ansicht, gedanke, sinn, s a t z,  f ü h l e n,  w a h r n e h m e n,  e r fahren,

merken, meinen, verstehen, werk, tat, handlung, schaffen, ausüben, ausführen  

.............................................................................................................................................................

 

 

  

 

 

 

 

 


 

  

 

 

 ......................................................................................................................................................................................................................................................................

 Martin Anders - Am Faulen See 47 - 13053 Berlin - Telefon: 030/4426118 - Fax: 030/98637280

 dr-martin.anders@web.de - Handy: 0172/7162612

...............................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

              © sensofactur 01.10.2019